VOL003李宓儿大尺度性感写真套图52P李宓儿尤物馆

VOL003李宓儿大尺度性感写真套图52P李宓儿尤物馆

然地亦自下行何極,亦自有陰陽,兩兩為合。解者谓∶本脉得令,而兼带妻脉,则为微邪,不治自愈。

見善從之,未曾不自責,時悔過從正。 見天師說之,甚惶甚?。

讀書知意,戒慎神書,精物鬼使,皆有所因。以是言之,難可分明。

亦有火盛血瘀而色紫黑者,总可见血之关于心。為善有功年益長,無所復疑。

第四曰行為乞者。 五脏互相关涉,则五脏皆得为一脏之病,故有本脏自病者,有他脏传来者,何以别之?

若肺肾两虚,气不归元,喘促不卧者,宜五味、胡桃、人参之类。是天君欲成就善心之故,視其文,並語俗人。

Leave a Reply