VOL0135格格污巫写真套图65P格格污巫爱蜜社

VOL0135格格污巫写真套图65P格格污巫爱蜜社

 是表里次第传,不必两感,亦有至六日传遍五脏六腑而死者也。國不可勝數訣第一百三十九請問一事。

愚生得天師教勑者,歸別處思惟其意,各有不解者,故問之也。 此方已遭兵火烟灭。

天地上中和,皆當從天恩生,而反多不信,是罪之重也。一凝成天,天有上下八方,故為十也。

以授百有德之國,而萬國無害,天地病悉除去矣。可駭哉,可駭哉。

细末,浆水调下二钱匕,日三服。 妊娠伤寒,腹胀,大便不通,喘急,牵牛散。

“颈”字原本作“项”,“痹”字原本所无。夫太平氣來,有一人自冤不得其欲者,則上皇平氣不得俱來至也。

Leave a Reply