izp800舞岛明里

izp800舞岛明里

热多则淖,淖则黄红。厚朴大黄与小承气汤同,设非腹中痛而闭者,未可以此轻试也。

<目录>卷三\呕吐哕下利病脉证并治第十七呕吐而病在膈上,后思水者解,急与之,思水者,猪苓散主之。肠痈者,其证则少腹肿硬,按之即痛,可知痈在内也;溺时如淋,尿色自调,可知肿碍之也。

阳旦汤,即桂枝汤加黄芩。若外色浅淡不泽,而内含光气映出,则为有气无色。

其脉虚者,必苦冒,其人本有支饮在胸久欬数岁,即今之年年举发,痰饮欬嗽水喘之病也。盖血属阴,阴虚故发热,暮亦属阴也。

李□曰:小便色不变欲自利,里无实可知,腹满而喘,脾气虚而肺气不利耳!用苦寒药攻里除热,则胃寒而虚气上逆,故哕,宜小半夏汤散逆止哕。呕者,有声有物之谓也;吐者,有物无声之谓也。

产妇郁冒,其脉微弱,不能食,大便反坚,但头汗出。此言五藏有病,而禁之以五味何也?

Leave a Reply