No3983模特佘贝拉Bella澳门旅拍吊带蕾丝睡衣配牛仔裤半脱撩人诱惑写真52P佘贝拉秀人网

No3983模特佘贝拉Bella澳门旅拍吊带蕾丝睡衣配牛仔裤半脱撩人诱惑写真52P佘贝拉秀人网

盖毒发于表而妄汗之,则腠理开泄,荣卫益虚,转增疮烂,由是风邪乘虚变症者有之。猪蹄汤治一切痈疽,杖疮溃烂,消肿毒,去恶肉,润疮口。

丹溪谓亦有属痰者,宜用温胆汤加辰砂、远志之类。不信,或以为阴虚湿热下流,恪服四苓、四物之类,诸症益甚。

六君子汤治脾胃气虚,肚腹作痛,或吐泻不食;或肺虚痰喘,气促恶寒;或肝虚惊搐,眩晕自汗诸症,并宜服。一小儿素面白,患疹作痒,鼻塞流涕,咳嗽不止,用败毒散,脓水淋漓,恶寒喘急,朝寒暮热,余谓脾肺之气复伤耳,用补中益气汤稍愈;佐以五味异功散而愈。

肝经虚热,用地黄丸。若母有郁怒,用加味归脾汤,佐以加味逍遥散治之。

一小儿患此,大溃痛甚,烦躁饮冷,此余毒尚在,与活命饮二剂,肿痛顿退;又用四君、柴胡、山栀四剂,诸症悉一小儿阴囊赤肿作痛,针而脓出顿安,忽发热作渴,此邪气去而真气虚也,用圣愈汤及八味、柴胡、山栀,将愈。每服二三十丸,白汤送下,化服亦可。

寒战切牙,饮水泻渴,亦宜服之。恶寒少食,用托里散加参,。

Leave a Reply