AI换脸福利在线播放

AI换脸福利在线播放

余曰∶肢体皆肿,少腹不急,初病便有喘满,此其候也。病在中及在上复在下者,欲其吐利俱多,全在活法而为之缓急多寡也。

韩喜,起而行乎庭,达旦,疾若脱去。经曰∶味浓为阴中之阴,故能滋少阴,补肾水。

然赤茯苓能导丙丁,白芍药能收阴气,生地黄能凉血热。饥困劳役而动其火,其人本虚可知矣。

钱氏云∶变黑归肾,而用骨余以治之,非通论也。然其性微香,则其妙又能和阳,而不偏于阴矣。

皂角之性,善于洁身,则亦可以洁病。此苦能涌泄也,能泻其实,则息肉愈矣。

龈骨润,则齿固矣。 且吐必有汗,故并可治风治黄。

Leave a Reply