VOL119女神易阳Silvia三亚旅拍猫女郎半脱露傲人豪乳极致诱惑31P易阳星颜社

VOL119女神易阳Silvia三亚旅拍猫女郎半脱露傲人豪乳极致诱惑31P易阳星颜社

如麻黄配石膏,乃直从里而发阳明水液之汗矣。(望色、闻声、问故、切脉。

 )水气之诊,贵乎浮而洪大,不贵乎虚细、沉微。如邪留于阳明,则见白虎汤之渴证,承气汤之燥证,不复再传少阳矣,如邪留于少阳,则见往来寒热之柴胡汤证,不复再传太阴矣;如邪留于太阴,则见脾家实腹满时痛之腹证,不复再传少阴矣;如邪留于少阴,则见自利而渴之经证,不复再传厥阴矣;如邪留于厥阴,则见下利脓血之热证,不来复于太阳矣。

 加山栀,借其屈曲下行,以引至小肠耳。至于表里、血气、寒热、虚实,又在临证之士,兼以汤药治之可也。

或曰∶见肝之病,先实其脾脏之虚,则木邪不能传,见右颊之赤,先泻其肺金之热,则金邪不能盛,此乃治未病之法。又云∶“有余者泻之,不足者补之。

故宜夜卧早起于发陈之春,早起夜卧于蕃莠之夏,以之缓形无怒而遂其志,以之食凉食寒而养其阳,圣人春夏治未病者如此。病家曰∶三日前因食面而致病者。

万一余党未心服,防风通信和增减;最忌头摇并发直,汗雨如珠面若妆。 子不明阴阳之离合,血气之生始,是谓失道。

Leave a Reply